Wednesday, May 23, 2012


உன்னை
உடை
மறைக்கிறது
உடையை
வெட்கத்தால்
மறைக்கிறாய்
முதலில்
எதை விலக்குவது...

Post a Comment